Privacyverklaring

De privacy van bezoekers van onze website, onze klanten en onze relaties is voor K7 ICT Services van groot belang. Wij gaan dan ook bijzonder zorgvuldig om met persoonsgegevens die wij verwerken. In deze privacyverklaring geven we aan welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, waarvoor we de gegevens gebruiken en wie inzage hebben in deze gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

K7 ICT Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.


Maakt u via K7 ICT Services gebruik van diensten van Microsoft (zoals Office 365)? Dan zijn ook de Microsoft-privacyverklaring en de voorwaarden voor onlineservices van Microsoft, de Online Services Terms (OST) van toepassing.

Doelen en grondslagen van het verwerken

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben:

 • Om het ontwikkelen van diensten voor u mogelijk te maken;
 • Om u te kunnen ondersteunen bij het gebruik van onze diensten;
 • Om de diensten van K7 ICT Services aan u te factureren;
 • Om u te berichten over actuele zaken aangaande onze diensten;
 • Om u te berichten over IT Security bedreigingen.


Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van K7 ICT Services:

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de producten en diensten van K7 ICT Services en om te reageren op vragen en/of klachten;
 • Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van onze diensten.


U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van het invullen van een contactformulier op de website;
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van K7 ICT Services en om te reageren op vragen en/of klachten welke u heeft.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

K7 ICT Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van de overeenkomst of na de laatste bewerking van de gegevens.

K7 ICT Services kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van K7 ICT Services verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden

K7 ICT Services deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. K7 ICT Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

SIDN
Categorie: verwerker
Doel: registratie domeinnamen
gegevens: CRM gegevens


ISE
Categorie: verwerker
Doel: registratie domeinnamen
gegevens: CRM gegevens

Cookies

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en tracking cookies voor social media en (re)marketing doeleinden. Alle cookies zijn geanonimiseerd. Wees gerust, want wij hebben veiligheid en privacy hoog in het vaandel staan. Wij delen geen identificeerbare informatie met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door K7 ICT Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand opsturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@k7.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. K7 ICT Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

K7 ICT Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via avg@k7.nl.

Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als u nog vragen heeft over uw gegevens of dit Privacybeleid, dan kunt u altijd contact opnemen.

K7 ICT Services
Kuifeend 32
9781 ZJ Bedum
avg@k7.nl
www.k7.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12-02-2020.